Zavoláme vám Chci nabídku Objednávka
Novinky Zpět

Jak seznámit a proškolit zaměstnance pro používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

8. 8. 2018
Zpět

Právní předpisy ukládají zaměstnavateli povinnost zajistit svým zaměstnancům OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky). Pouhé poskytnutí ale nestačí. Zaměstnavatel je také povinen na základě vyhodnocení rizik a konkrétních pracovních podmínek zpracovat seznam pro jejich poskytování, vést vše v dokumentaci BOZP a řádně a prokazatelně seznámit zaměstnance, jak mají OOPP používat. V tomto článku se dozvíte, jak konkrétně zaměstnance v této problematice proškolit.

Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti OOPP

Toto jsou základní povinnosti, které musí zaměstnavatel vůči OOPP splňovat. Více informací se dočtete v článku OOPP - poskytování, směrnice, evidenční listy, práva a povinnosti. Pokud máte tyto povinnosti nastudované, pojďme se tedy podívat na to, jak by mělo probíhat samotné školení zaměstnanců a co by mělo obsahovat.

Školení - seznámení zaměstnanců s OOPP

Protože osobních ochranných pracovních prostředků je celá řada, není možné se věnovat úplně všem dopodrobna. Každý prostředek má jiné vlastnosti a používá se pro jiný druh ochrany či práce, proto bude tento článek spíše obecný, nicméně by vám měl napovědět, jak školení zaměstnanců správně uchopit. Můžete se držet této struktury:

1. Proč je školení OOPP důležité
2. Legislativa ČR a EU
3. Výběr OOPP
4. Kategorie rizik u OOPP
5. Kdy jsou OOPP potřeba
6. Správné používání OOPP
7. Omezení OOPP
8. Péče, údržba a likvidace OOPP

1. Proč je školení OOPP důležité

OOPP chrání zdraví a život každého pracovníka, který je používá. Ve většině případů rozhodují o tom, zda dojde k pracovnímu úrazu či nikoliv. Aby byly tyto prostředky účinné, musí splňovat přísné požadavky. Nejdůležitější je, aby:

2. Legislativa ČR a EU

Osobní ochranné pracovní prostředky podléhají legislativě. Mezi nejdůležitější právní předpisy patří:

Neexistuje žádný obecný právní předpis nebo norma, která by ukládala povinnost, jaké OOPP máte pro danou práci používat. Výběr OOPP vždy stanovuje zaměstnavatel, včetně OSVČ, a to na základě podmínek pracoviště, respektive vyskytujících se rizik.

Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen zajistit všem svým zaměstnancům vzhledem k povaze jejich práce nejen osobní ochranné pracovní prostředky, ale též dezinfekční, čisticí a mycí prostředky.

Všechny náklady za OOPP platí vždy zaměstnavatel a nesmí je přímo či nepřímo přenášet na zaměstnance.

Za žádných okolností nesmí zaměstnavatel dát zaměstnanci místo OOPP finanční náhradu.

Zaměstnavatel má také povinnost

Povinnosti zaměstnance

Zaměstnanec je povinen používat OOPP přidělené zaměstnavatelem. Musí se o ně také řádně starat a hlídat jejich životnost. V případě poškození ochranného prostředku je povinen to okamžitě ohlásit svému nadřízenému.

Pokud se stane zaměstnanci stane pracovní úraz a nebyl přitom chráněn OOPP, nemusí dostat nemocenskou nebo odškodnění od pojišťovny.

3. Výběr OOPP

Osobní ochranné pracovní prostředky musí splňovat požadavky Evropské unie. Na výrobku tak musí být označení CE a prohlášení o shodě ES/EU.

Klíčové informace pro uživatele OOPP jsou uvedeny v návodu na používání, ve kterém je výrobce povinen uvádět ochranné vlastnosti, jež výrobek poskytuje, ale také podmínky, za kterých lze ochranné vlastnosti očekávat.

Výběr OOPP se odvíjí od identifikace rizik. Zaměstnavatel musí nejdříve vyhledat, identifikovat a zhodnotit potenciálně nebezpečná rizika, se kterými se může daný zaměstnanec při své pracovní činnosti setkat. Na základě toho pak musí zaměstnavatel zvážit, zda není možné tato rizika minimalizovat, případně úplně odstranit. Pokud to možné není, přichází na řadu povinnost používání OOPP vždy, kdy hrozí riziko pracovního úrazu.

Mohlo by vás zajímat: Analýza a řízení rizik BOZP. Identifikace, hodnocení a management ve firmách a jiných organizacích

Příklad: Pokud tedy víte, že například při práci na soustruhu z něj odlétávají ostré špony, je nutné zaměstnancům pořídit adekvátní ochranné prostředky, u kterých jejich výrobce garantuje dostatečnou odolnost proti poranění - například pracovní kalhoty a blůza nebo pracovní kombinéza, obuv s pevnou podrážkou, rukavice, obličejový štít nebo ochranné brýle, případně i respirátor a chrániče sluchu.

Co jsou OOPP

OOPP je zkratka pro “Osobní ochranné pracovní prostředky”. Jedná se o pracovní nástroje, jejichž funkčnost má za cíl chránit pracovníka před rizikem pracovního úrazu.

Jaké jsou druhy OOPP

OOPP se rozdělují podle použití na ochranu:

Co nejsou OOPP

Podle § 2 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. nařízení vlády, ochrannými prostředky nejsou:

4. Kategorie rizik u OOPP

Kategorie rizik u OOPP představuje úroveň rizika, před kterým má uživatele chránit. Celkem rozlišujeme tři kategorie.

Kategorie I

Zahrnuje výlučně tato minimální rizika:

Kategorie II

Kategorie II zahrnuje jiná rizika, než jsou uvedena v kategoriích I a III.

Kategorie III

Kategorie III zahrnuje výlučně rizika, která mohou způsobit velmi závažné důsledky, jako je smrt nebo trvalé poškození zdraví, a která se týkají:

5. Kdy jsou OOPP potřeba

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou potřeba při každé pracovní činnosti, při které hrozí nebezpečí úrazu, ale také vždy, když není možné zajistit minimalizaci nebo úplné odstranění rizika pracovního úrazu.

Pokud ochranné prostředky i přes příkaz zaměstnavatele nenosíte, vystavujete se nejen vysokému riziku zranění, ale také riziku neodškodnění v případě úrazu. Jestliže se při vyšetřování úrazu zjistí, že zaměstnanec při práci nepoužíval OOPP, pojišťovny většinou finanční odškodnění a náhrady neplní.

6. Správné používání OOPP

Správné používání OOPP je klíčové pro udržení bezpečnosti práce. Nerespektování pokynů správného používání, které udává výrobce nebo zaměstnavatel, v mnoha případech vede k vážnému pracovnímu úrazu.

Zaměstnavatel je povinen pečlivě seznámit své zaměstnance s tím, jak mají konkrétní OOPP používat. Žádná obecná pravidla neexistují. Vždy je potřeba školit každý ochranný prvek zvlášť pro použití při konkrétní pracovní činnosti. Vzhledem k množství druhů ochranných prostředků bohužel není možné je v tomto článku popisovat jednotlivě.

Správné používání OOPP je uvedeno v příbalovém letáku výrobku, respektive v návodu na používání. Pokud návod chybí, musí zaměstnavatel, případně osoba pověřená a odpovědná za BOZP, školení správného používání provést podle svých zkušeností s ohledem na rizika.

Zaměstnavatel je také povinen zpracovat směrnice pro poskytování OOPP. Směrnice by měla nastavit požadavky na systém poskytování OOPP, hodnocení rizik, stanovení podmínek pro používání, evidenční list pro poskytování, formulář pro seznámení s návodem na použití a formulář pro záznam o kontrole.

Čím vyšší je kategorie ochranného prostředku, tím důkladnější by mělo být také školení pro jeho používání. U některých OOPP je dokonce nutné provést prezenční školení, díky kterému zaměstnanec získá důležitý praktický nácvik. Nejčastěji se prezenční školení používá u prostředků, které chrání člověka před pádem z výšky.

Je nevhodné používat ochranné prostředky,

Můžete se setkat také s tím, že jeden ochranný prostředek používá více zaměstnanců - střídají se o něj. Tato varianta je možná, ale je nutné zajistit, aby nedošlo k přenosu bakterií a nemocí, tzn. že po každém použití musí být prostředek dezinfikován.

7. Omezení OOPP

Ochranné prostředky musí poskytovat přiměřenou ochranu proti rizikům, proti kterým mají chránit. Musí splňovat optimální úroveň ochrany. Za tu se považuje úroveň, při jejímž překročení by omezení způsobená používáním prostředku bránila jeho efektivnímu používání během doby vystavení uživatele riziku nebo během vykonávání dané činnosti. OOPP vás zkrátka nesmí omezovat v pracovní činnosti.

Jakékoliv omezení způsobené ochrannými prostředky ve výkonu příslušných činností, zaujímání činností a smyslovém vnímání je nutno neprodleně minimalizovat. Z toho plyne, že ochranný prostředek nesmí při používání omezovat jeho uživatele ani nesmí nastat situace, při které by mohl prostředek jakýmkoliv způsobem ohrozit uživatele.

8. Péče, údržba a likvidace OOPP

O ochranné prostředky je nutné také pečovat. Jen tak je možné je udržovat v dobrém stavu a zajistit, aby svou funkčnost vykonávaly spolehlivě a co nejdéle. Za péči a údržbu se považuje mytí, čištění, sušení, případně také promazávání a dotahování daného prostředku. Tuto povinnost má na starost primárně zaměstnavatel, který ale může provádění údržby delegovat na zaměstnance. Není však možné zaměstnanci nakázat, aby se o OOPP staral na vlastní náklady a ve svém pracovním volnu - například praní prádla doma apod.

Související kapitolou je také likvidace OOPP. Zaměstnavatel je povinen vést evidenční list, který je důležitým dokladem při výběru a následném přidělování ochranných prostředků. Zapíše do něj údaje o zaměstnanci, seznam poskytnutých prostředků, orientační dobu životnosti, účel pro který budou použity, datum vydání a přijetí, včetně podpisů výdejce a příjemce. Zaměstnanec by měl také podepsat prohlášení o převzetí a seznámení (školení) s OOPP.

Jakmile jsou OOPP opotřebované, nebo expirovala jejich životnost, zaměstnanec by je neměl z ničeho nic vyhodit! Může se totiž jednat o prostředky, které mohly být při jejich používání kontaminovány vysoce jedovatými látkami. Je tak třeba brát ohled na předpisy týkající se ochrany životního prostředí. Zde se opět dostáváme k již zmiňovanému evidenčnímu listu. Zaměstnanec je povinen opotřebované OOPP vrátit zaměstnavateli, který je vyškrtne z evidenčního listu, respektive do něj zapíše ohlášení o jejich likvidaci.

Jak seznámit a proškolit zaměstnance pro používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka FIO Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference